[Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 32

TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスターN2
[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]
Bài 32: Thủ tục 手続き てつづき
thu tuc
無断(で) むだん không được phép
申請する しんせい xin
届け とどけ đơn
。届け出 とどけで nộp đơn
アポイント・アポ  cuộc hẹn
応募する おうぼ ứng tuyển
締め切り しめきり hạn chót
。締め切る kết thúc tiếp nhận
申し込み者 もうしこみしゃ người đăng kí
処理する しょり xử lý
発行する はっこう phát hành
取り消す とりけす hủy, xóa
可決する かけつ khả quyết
。否決 ひけつ phủ quyết
公表する こうひょう công bố
。非公表 ひこうひょう không công bố
公開する こうかい công khai
。非公開 ひこうかい không công khai
公式な こうしき chính thức
。非公式 ひこうしき  không chính thức

LƯU Ý:
– Link bài cũ mình đăng ở phần cmt, các bạn lần dần dần sẽ về bài 1. Mình cũng share trên wall mình nữa nếu các bạn sợ trôi bài.
– Mình không gửi file nên đừng bạn nào để lại mail hay inb mình làm gì cả.

Tuy không có thời gian chia sẻ bài thường xuyên nhưng thật vui khi các bạn luôn ủng hộ <3 Cảm ơn rất nhiều!

Tác giả: Trinh Trương