[Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 20

Hôm nay mới có tý thời gian để bù đắp cho sự mong chờ của các bạn, thật có lỗi quá khi không post được bài đều đặn T_T

thao tac

日本語単語スピードマスター N2

[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]

Bài 20: Công việc 仕事 しごと Thao tác 作業 さぎょう

労働する ろうどう lao động

怠ける なまける lười

収穫する しゅうかく thu hoạch

製作 せいさく sản xuất (chỉ hoạt động)

組み立てる くみたてる lắp ráp

企画する きかく kế hoạch

編集する へんしゅう biên tập

制作 せいさく sản xuất (công việc)

作成する さくせい lập

未完成 みかんせい chưa hoàn thành

手入れする ていれ chăm sóc, sửa chữa thêm

手間 てま công sức

修正する しゅうせい sửa chữa

やり直す やりなおす làm lại, sửa lại

プレゼンする phát biểu

やり取りする やりとり liên lạc

打ち合わせ うちあわせ gặp gỡ để bàn bạc

応対する おうたい đáp ứng

取り次ぐ とりつぐ nối tiếp

保留する ほりゅう bảo lưu

席を外す せきをはずす ra ngoài

取り扱う とりあつかう đối xử, sử dụng

管理する かんり quản lí

効率 こうりつ hiệu suất

 。効率的な こうりつてきな có hiệu suất

能率 のうりつ năng suất

合理的な ごうりてき hợp lí

 。合理化 ごうりか hợp lí hóa

– Link bài cũ mình đăng ở cmt. Các bạn lần từng bài sẽ ra đến bài 1.

– Không gửi mail.

– Không link

Còn 3 tháng rưỡi nữa để ôn thi jlpt, và không gì là không thể, chẳng qua là do các bạn có thật sự muốn hay không mà thôi.

Chúc các bạn luôn vui trong quá trình học tiếng Nhật.

Tác giả: Trinh Trương

Leave a Reply

Your email address will not be published.