[Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 38

TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスター N2 [divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″] Bài 38: Tinh thần 精神 せいしん , Tôn giáo 宗教 しゅうきょう 思想 しそう tư tưởng 主義 しゅぎ chủ nghĩa  。民主主義 みんしゅしゅぎ chủ nghĩa dân chủ 運 うん vận mệnh 幸運な こううん may mắn 不運な ふうん không may mắn 神 かみ thần 仏 ほとけ Phật […]

[Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 41

TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスター N2 (các bạn gõ cả cụm tên sách và trình độ lên mục tìm kiếm sẽ ra quyển sách bìa đỏ trắng là chuẩn ạ) [divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″] Bài 41 性格、態度。 せいかく、たいど。 Tính cách, thái độ 態度  たいど Thái độ […]

[Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 37

Sắp thi rồi chịu khó học bài dài xíu nha các bạn 🙁 TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスターN2 [divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″] Bài 37. 評価。成績 ひょうか。せいせき 基準 きじゅん Tiêu chuẩn 採点 (する) さいてん Chấm điểm 満点  まんてん Điểm tối đa 最高  さいこう Cao nhất 最低  さいてい Thấp nhất […]

[Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 36

Sau nhiều bài ngắn hôm nay học bài dài chút nha 😀 TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスター N2 [divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″] Bài 36 場所。位置。方向。ばしょ。いち。ほうこう Nơi chốn, địa điểm, phương hướng 中心 ちゅうしん Trung tâm 中央 ちゅうおう Chính giữa 縁 ふち  Viền, mép […]