Chuyên nghiệp, có hệ thống

Được biên soạn từ 2 bộ giáo trình tiếng Nhật nổi tiếng Minna no Nihongo và Mimi Kara Oboeru (N1, N2, N3)