SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Nhật (日)

Zia, chơi chữ khó nhiều rồi, hnay chúng ta chơi một chữ dễ thở hơn nhé, chữ NHẬT.
日 – NHẬT, NHỰT
訓: ひ, -び, -か
音: ニチ, ジツ
Số nét: 4
JLPT: N5
Nghĩa: Mặt trời. Ngaỳ, Ví dụ :
日本 NHẬT BẢN nihon hoặc nippon ( chữ bản trong ほん – quyển sách, Bản chất honshitsu 本質, cơ bản kihon 基本) nước Nhật
明日 MINH NHẬT ashita ( chữ MINH có nghĩa là sáng akarui – 明るい) – ngày mai
日の出 NHẬT XUẤT hinode ( chữ Xuất trong Xuất hiện 出現 shutsugen) mặt trời mọc
Nào, dễ thế này, còn đợi gì mà không viết nữa

chu Nhat

Nguồn: Fanpage Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh