Ngữ pháp Shin Nihongo – Bài 47

shin nihongo

Bài Cấu trúc Ý nghĩa
47.1 Thể thông thường + そうです
(Tôi) nghe nói là ~
* Cách dùng: Dùng để truyền đạt những thông tin mà mình nghe thấy ở đâu đó đến người thứ 3 và không có nhận định của bạn. Để nhấn mạnh thêm sự chắc chắn của thông tin, có thể dẫn thêm nguồn gốc của thông tin đó với cụm từ 「~によると」
* Cách kết hợp:

Động từ dạng ngắn Vる・Vない・Vた そうです
Tính từ đuôi i ~い・くない…
Tính từ đuôi na ~だ・ではない…
Danh từ ~だ・ではない…

* Ví dụ:

 • 1) 天気予報によると、あしたは いい天気に なるそうです
 • 2) 田中さんは 今年の12月に ベトナムへ 来るそうです
 • 3) 東京は とても きれいだそうです
 • 4) 先生の話によると、彼女は みんなの前で 歌うのが 好きではないそうです
 • 5) ラオさんの電話によると、アリさんは パスポートを なくしてしまったそうです

* Chú ý:
1. Mẫu câu này khác cả về ý nghĩa và cách kết hợp so với mẫu câu 「そうです」 học ở bài 43. Xem ví dụ sau:

 • 1) 雨が 降りそうです-Có vẻ như trời sắp mưa
 • 2) 雨が 降るそうです-Tôi nghe nói trời sắp mưa

Ở câu 1) nói về dự đoán, phán đoán dựa vào sự quan sát của của bản thân, còn câu thứ 2) đơn thuần chỉ là truyền đạt, kể lại sự việc, thông tin mình đã nghe được ở đâu đó và không có nhận định của bản thân
2. Mẫu câu này không kết hợp với các cách nói sau: thể ý chí(しよう), cấm đoán(するな), mệnh lệnh(しろ), suy đoán(するでしょう), nhờ vả(してください、しないでください). Ngoài ra, các mẫu câu khác đều có thể kết hợp được với mẫu câu này

 • ( X )山本さんは アメリカへ 行こうそうです
 • ( ○ )山本さんは アメリカへ 行くつもりだそうです-Nghe nói anh Yamamoto định đi Mỹ

3. Khi muốn thể hiện ý phủ định hay quá khứ với mẫu câu này, phần 「そうです」không thay đổi, chỉ thay đổi thời của các động từ, danh từ, tính từ đi trước nó mà thôi

 • ( X )リーさんは 中国へ 帰るそうじゃありません
 • ( ○ )リーさんは 中国へ 帰らないそうです-Nghe nói anh Ri không đi Trung Quốc

4. Sự khác nhau giữa「~そうです」và「~と言っていました」
「~と言っていました」chỉ dùng khi truyền đạt những thông tin mà mình trực tiếp nghe được từ người nói đó, còn 「~そうです」 có thể dùng với trường hợp nghe từ những nguồn khác (không nhất thiết phải đúng là người đó nói)

47.2 Thể thông thường + ようです
Hình như là ~
* Cách dùng: Dùng để diễn đạt những suy luận, phán đoán 1 cách trực quan, hoàn toàn dựa trên những cảm giác, cảm nhận (5 giác quan) của bản thân. Vì thế, những suy đoán đó có thể không chính xác
* Cách kết hợp:

Động từ dạng ngắn Vる・Vない・Vた ようです
Tính từ đuôi i ~い・くない…
Tính từ đuôi na ・ではない…
Danh từ ・ではない…

* Ví dụ:

 • 1) 彼は きょう とても いそがしいようです-Hôm nay hình như anh ấy rất bận rộn
 • 2) きのう この道で 交通事故が 起こったようです-Hôm qua hình như đã xảy ra tai nạn trên đường này
 • 3) 部屋に 泥棒が 入ったようです-Hình như trộm đã vào phòng
 • 4) 田中さんは とても 病気のようです-Hình như anh Tanaka ốm nặng
 • 5) 先生は きょう ひまなようです-Hôm nay hình như thầy giáo rảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *