20 cách miêu tả bản thân bằng tiếng Anh một cách ấn tượng khi đi phỏng vấn

“Hãy giới thiệu về bản thân bạn” là câu hỏi quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong các buổi phỏng vấn giúp nhà tuyển dụng định hướng đánh giá ứng viên. Dưới đây là những mẫu gợi ý câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng rất “chất”. 

“I am some one who ….” – Tôi là người …

1. “can adapt to any situation. I thrive in a fluctuating environment and I transform unexpected obstacles into stepping stones for achievements.”

“có thể thích ứng với bất kỳ tình huống nào. Tôi phát triển trong môi trường biến động và tôi biến những trở ngại bất ngờ thành nền tảng cho những bước đi thành công.”

2. “consistently innovates to create value. I find opportunities where other people see none: I turn ideas into projects, and projects into serial success.”

“luôn đổi mới để tạo ra các giá trị. Tôi thấy các cơ hội trong những điều mà người khác không thấy: tôi biến những ý tưởng thành các dự án, và biến các dự án thành những thành công nối tiếp.”

3. “has a very creative mind. I always have a unique perspective when approaching an issue due to my broad range of interests and hobbies. Creativity is the source of differentiation and therefore, at the root of competitive advantage.”

“rất có óc sáng tạo. Tôi luôn có quan điểm rất độc đáo khi tiếp cận một vấn đề bởi tôi yêu thích và đam mê rất nhiều thứ. Sáng tạo là nguồn gốc của sự khác biệt và do đó nó chính là điều cốt yếu của lợi thế cạnh tranh.”

4. “always has an eye on my target. I endeavor to deliver high-quality work on time, every time. Hiring me is the only real guarantee for results.”

“luôn luôn hướng tới mục tiêu. Tôi nỗ lực đáp ứng chất lượng công việc cao đúng thời hạn ở mọi lúc. Tuyển dụng tôi sẽ là sự đảm bảo thực sự cho kết quả.”

5. “knows this job inside and out. With many years of relevant experience, there is no question whether I will be efficient on the job. I can bring the best practices to the company.”

tôi biết rõ mọi ngóc ngách của công việc này. Với rất nhiều năm kinh nghiệm, sẽ không có nghi vấn nào về hiệu quả làm việc của tôi. Tôi có thể mang lại những phương pháp tốt nhất cho công ty.”

6. “has a high level of motivation to work here. I have studied the entire company history and observed its business strategies. Since I am also a long-time customer, I took the opportunity to write this report with some suggestions for how to improve your services.”

“rất có động lực làm việc ở đây. Tôi đã nghiên cứu toàn bộ lịch sử và quan sát chiến lược kinh doanh của công ty. Vì tôi cũng đã là khách hàng lâu năm của công ty, tôi đã có cơ hội viết báo cáo này và cùng với những gợi ý của tôi để làm sao cải thiện chất lượng dịch vụ của công ty bạn.” (nên gửi kèm tài liệu của bạn)

7. “has a pragmatic approach to things. I don’t waste time talking about theory or the latest buzz words of the bullshit bingo. Only one question matters to me: “Does it work or not?””

“có cách tiếp cận thực tế với mọi thứ. Tôi không lãng phí thời gian để nói về lý thuyết hay những lời nói bập bẹ của trò bingo ngốc nghếch. Chỉ có một câu hỏi duy nhất ý nghĩa đối với tôi: “Nó có hiệu quả không?””

8. “takes work ethics very seriously. I do what I am paid for, and I do it well.”

“cực kỳ nghiêm túc coi trọng đạo đức nghề nghiệp. Tôi làm những gì tôi được trả công một cách tốt nhất.”

9. “can make decisions rapidly if needed. Everybody can make good decisions with sufficient time and information. The reality of our domain is different. Even with time pressure and high stakes, we need to move forward by taking charge and being decisive. I can do that.”

“có thể đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Mọi người đều có thể đưa ra quyết định tốtkhi có đủ thời gian và thông tin. Nhưng tình huống trên thực tế của chúng ta lại khác. Ngay cả với thời gian hạn hẹp và thử thách cao, chúng ta vẫn cần phải tiến lên phía trước bằng cách chịu trách nhiệm và quyết đoán. Tôi có thể làm điều đó”.

10. “is considered to be ‘fun.’ I believe that we are way more productive when we are working with people with which we enjoy spending time. When the situation gets tough with a customer, a touch of humour can save the day.”

“được gọi là người vui tính. Tôi tin rằng chúng ta có năng suất cao hơn khi chúng ta cùng nhau trải nghiệm những thời gian vui vẻ. Khi gặp một tình huống khó khăn với khách hàng, một cách tiếp cận hài hước có thể giúp tiết kiệm thời gian một ngày.”

11. “works as a real team-player. I bring the best out of the people I work with and I always do what I think is best for the company.”

“có khả năng làm việc nhóm thực sự. Tôi có thể khiến những người làm việc cùng tôi đem lại những giá trị tốt nhất của họ và tôi luôn làm những gì mà tôi nghĩ rằng tốt nhất cho công ty.”

12. “is completely autonomous. I won’t need to be micromanaged. I won’t need to be trained. I understand high-level targets and I know how to achieve them.”

“hoàn toàn chủ động. Tôi không cần phải bị quản thúc. Tôi sẽ không cần phải được huấn luyện. Tôi hiểu những mục tiêu ở cấp độ cao và tôi biết cách để đạt được chúng.”

13. “leads people. I can unite people around a vision and motivate a team to excellence. I expect no more from the others than what I expect from myself.”

“dẫn dắt mọi người. Tôi có thể đoàn kết mọi người xung quanh xoay quanh cùng một tầm nhìn và tạo động lực cho họ để trở thành một thành viên xuất sắc. Tôi không mong đợi nhiều từ người khác hơn từ bản thân mình.”

14. “understands the complexity of advanced project management. It’s not just pushing triangles on a GANTT chart; it’s about getting everyone to sit down together and to agree on the way forward. And that’s a lot more complicated than it sounds.”

hiểu được sự phức tạp của việc quản lý dự án cao cấp. Nó không chỉ là việc kéo mấy cái tam giác chỉ số vào biểu đồ GRANTT; mà là việc kéo mọi người cùng ngồi xuống và cùng nhất trí một con đường tiến lên phía trước. Và nó phức tạp hơn rất nhiều những gì chúng ta nghe nói về nó.”

15. “is the absolute expert in the field. Ask anybody in the industry, my name is on their lips because I wrote the book on the subject.”

“là chuyên gia thực sự trong lĩnh vực này. Hỏi bất kỳ ai về lĩnh vực này, tên của tôi sẽ được nhắc tới ngay bởi vì tôi đã viết sách về chủ đề này.”

16. “communicates extensively. Good, bad or ugly, I believe that open communication is the most important factor to reach an efficient organization.”

truyền thông một cách rộng rãi. Tốt, xấu, hay tồi tệ, tôi tin truyền thông một cách cởi mở là yếu tố quan trọng nhất để đạt được hiệu quả của tổ chức.”

17. “works enthusiastically. I have enough motivation for myself and my department. I love what I do, and it’s contagious.”

làm việc nhiệt huyết. Tôi tạo ra đủ động lực cho bản thân và cho phòng mình. Tôi yêu những gì tôi làm, và tôi có khả năng tạo ảnh hưởng tới người khác.”

18. “has an eye for details because details matter the most. How many companies have failed because of just one tiny detail? Hire me and you’ll be sure I’ll find that detail.”

“chú ý tới chi tiết bởi vì chi tiết là quan trọng nhất. Có biết bao nhiêu công ty đã thất bại chỉ bởi vì những chi tiết rất nhỏ? Tuyển dụng tôi và tôi sẽ đảm bảo rằng mọi chi tiết đó đều được tính đến.”

19. “can see the big picture. Beginners waste time solving minor issues. I understand the purpose of our company, tackle the real subjects and the top managers will eventually notice it.”

“có thể nhìn thấy bức tranh tổng thể. Người mới lãng phí thời gian vào những vấn đề nhỏ. Tôi hiểu được mục đích của công ty chúng ta, giải quyết các vấn đề thực sự và những người quản lý hàng đầu cuối cùng sẽ nhận thấy điều ấy.”

20. “is not like anyone you know. I am the candidate you would not expect. You can hire a corporate clone, or you can hire someone who will bring something different to the company. That’s me.”

“không giống với bất kỳ ai mà anh chị biết. Tôi là một ứng viên mà anh chị sẽ luôn bất ngờ. Anh chị có thể tuyển dụng một người giống những người khác, hay anh chị tuyển dụng một người sẽ đem tới điều gì đó khác biệt cho công ty, thì người đó là tôi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *